Palax logo
Sagkjede maskin Sagblad maskin Tilleggsutstyr

Palax D270, D360, KS40, KS45


Palax D270 Vedmaskin
Palax D270 Active
Produktinfo
Palax D360 Vedmaskin
Palax D360
Produktinfo
Palax KS40 Vedmaskin
Palax KS40
Produktinfo
Palax KS45 Vedmaskin
Palax KS45
Produktinfo

Palax C700, C750, C900, C1000


Palax Combi C700 Vedmaskin
Palax Combi C700
Produktinfo
Palax C750 Vedmaskin
Palax C750
Produktinfo
Palax C900 Vedmaskin
Palax C900
Produktinfo
Palax C1000 Vedmaskin
Palax C1000
Produktinfo

Tilleggsutstyr


Palax Log stokkebord
Palax Log stokkebord
Produktinfo
Palax Midi stokkebord
Palax Midi stokkebord
Produktinfo
Palax Mega stokkebord
Palax Mega stokkebord
Produktinfo
Palax Cleaner rensetrommel
Palax Cleaner
Produktinfo
Palax Roller
Palax Roller
Produktinfo
Palax Swing
Palax Swing
Produktinfo